90 Câu hỏi trắc nghiệm môn Văn hóa doanh nghiệp (có đáp án) hay, hấp dẫn nhất

Trọn bộ Câu hỏi trắc nghiệm môn Văn hóa doanh nghiệp (có đáp án) hay, hấp dẫn nhất giúp bạn củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao cuối học phần.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu 1. Văn hóa là một hệ thống các giá trị……….. do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

A. Giá trị vật chất

B. Giá trị tinh thần

C. Giá trị vật chất và tinh thần

D. Tất cả đều sai

Câu 2. Những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa bao gồm:

A. Tính tập quán, tính kế thừa, tính cộng đồng, tính dân tộc

B. Tính khách quan, tính chủ quan

C. Văn hóa có thể học hỏi được, văn hóa luôn tiến hóa

D. Tất cả a, b, c

Câu 3. Văn hóa do các yếu tố sau cấu thành:

A. Khía cạnh vật chất, ngôn ngữ, giáo dục, phong tục tập quán

B. Tôn giáo và tín ngưỡng, giá trị và thái độ, thẩm mỹ, thói quen và cách ứng xử,

C. Cả a và b

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Văn hóa có các chức năng cơ bản sau:

A. Chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng giải trí

B. Chức năng thẩm mỹ, chức năng nhận thức

C. Chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ

D. Chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, chức năng giải trí

Câu 5. Chức năng quan trọng nhất của văn hóa là

A. Chức năng nhận thức

B. Chức năng giáo dục

c. Chức năng thẩm mỹ

D. Chức năng giải trí

Câu 6. Vai trò của văn hóa với sự phát triển xã hội, ngoại trừ

A. Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển xã hội

B. Văn hóa là linh hồn và hệ điều tiết của phát triển

C. Văn hóa là động lực của sự phát triển

D. Văn hóa không quyết định đến việc hình thành và hoàn thiện nhân cách của con người

Câu 7. Văn hóa kinh doanh do …. tạo ra trong quá trình kinh doanh.

A. Chủ thể kinh doanh

B. Tổ chức sản xuất

C. Sản phẩm văn hóa

D. Hoạt động kinh doanh

Câu 8. Văn hóa kinh doanh được cấu thành bởi các yếu tố chính, ngoại trừ

A. Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh

B. Văn hóa doanh nhân, đạo đức kinh doanh

C. Văn hóa nghệ thuật

D. Triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nhân,

Câu 9. Văn hóa kinh doanh chịu ảnh hưởng của các nhân tố tác động

A. Thể chế xã hội, Sự khác biệt và giao lưu văn hóa, toàn cầu hóa

B. Văn hóa xã hội, văn hóa dân tộc

C. Các yêu tố nội bộ doanh nghiệp, khách hàng

D. Tất cả a,b,c

Câu 10. Vai trò của văn hóa kinh doanh với các chủ thể kinh doanh, ngoại trừ

A. Là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững

B. Điều kiện để đẩy mạnh kinh doanh quốc tế

C. Là điều kiện ổn định chính trị của quốc gia

D. Là nguồn lực phát triển kinh doanh

Câu 11. Kinh doanh có văn hóa là hình thức kinh doanh

A. Chú trọng đến việc đầu tư lâu dài, giữ gìn chữ tín

B. Kinh doanh trốn tránh pháp luật

C. Kinh doanh gian dối, thất tín, gây ô nhiễm môi trường

D. Kinh doanh chụp giật, ăn xổi

Câu 12. Triết lý kinh doanh là những tư tưởng… ….phản ánh thực tiễn kinh doanh

A. Hóa học

B. Ngôn ngữ học

C. Sinh học

D. Triết học

Câu 13. Nội dung của bản triết lý kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm

A. Sứ mệnh, mục tiêu và hệ thống các giá trị của doanh nghiệp

B. Hệ thống các giá trị của doanh nghiệp

C. Mục tiêu của doanh nghiệp

D. Sứ mệnh của doanh nghiệp

Câu 14. Sứ mệnh kinh doanh là bản tuyên bố về .... của doanh nghiệp

A. Cá nhân kinh doanh

B. Lý do tồn tại

C. Nhân viên

D. Sản phẩm

Câu 15. Đặc điểm của một bản tuyên bố sứ mệnh, ngoại trừ

A. Tập trung vào thị trường

B. Bản tuyên bố sứ mệnh phải cụ thể

C.Tập trung vào sản phẩm cụ thể

D. Bản tuyên bố sứ mệnh có tính khả thi

Câu 16. Các mục tiêu cơ bản doanh nghiệp khi xây dựng triết lý kinh doanh cần tập trung ở các vấn đề, ngoại trừ:

A. Vị thế trên thị trường, việc đổi mới, năng suất

B. Không tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, quản trị

C. Khả năng sinh lời, thành tích và trách nhiệm của Ban lãnh đạo

D. Các nguồn tài nguyên vật chất và tài chính, trách nhiệm xã hội, thành tích và thái độ của nhân viên

Câu 17. Hệ thống các giá trị của doanh nghiệp bao gồm

A. Hướng dẫn hành vi ứng xử mong đợi, các nguyên tắc tạo ra phong cách ứng xử, giao tiếp và hoạt động kinh doanh đặc thủ

B. Những nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, lòng trung thành và cam kết

C. Cả a và b

D. Tất cả ba phương án đều sai

Câu 18. Các doanh nghiệp kinh doanh có văn hóa đều có đặc điểm chung là

A. Đề cao con người

B. Kinh doanh chính đáng, chất lượng

C. Đề cao tính trung thực

D. Tất cả a, b, c

Câu 19. Triết lý doanh nghiệp ra đời cần những điều kiện cơ bản, ngoại trừ

A. Cơ chế pháp luật, sự chấp nhận tự giác của nhân viên

B. Bản lĩnh và năng lực của người lãnh đạo doanh nghiệp

C. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp và kinh nghiệm của người lãnh đạo

D. Sự hài lòng của khách hang

Câu 20. Triết lý doanh nghiệp được tạo lập bởi các cách thức cơ bản

A. Triết lý kinh doanh được tạo lập từ kế hoạch của Ban lãnh đạo

B. Cả a và d

C. Triết lý kinh doanh tạo lập từ ý tưởngcủa các nhà khoa học

D. Triết lý kinh doanh được hình thành dần từ kinh nghiệm kinh doanh

Câu 21. Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh bao gồm:

A. Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt

B. Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội

C. Tôn trọng con người, trung thực

D. Tất cả a, b, c

Câu 22. Đối tượng chịu sự điều chỉnh của đạo đức kinh doanh

A. Tầng lớp công chức

B. Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh và khách hàng của họ

C. Sinh viên

D. Nguyên liệu sản xuất

Câu 23. Trách nhiệm xã hội là những cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế….

A. Không bền vững

B. Lạm phát

C. Bền vững

D. Không tăng trưởng

Câu 24. Các khía cạnh thể hiện của trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp gồm

A. Khía cạnh kinh tế, pháp lý, đạo đức, nhân văn

B. Khía cạnh đạo đức

C. Khía cạnh pháp lý

D. Khía cạnh nhân văn

Câu 25. Đạo đức kinh doanh thể hiện trong việc quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp, ngoại trừ

A. Đạo đức trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động

B. Đạo đức trong việc hài lòng khách hang

C. Đạo đức trong việc bảo vệ người lao động

D. Đạo đức trong việc đánh giá người lao động

Câu 26. Đạo đức trong việc bảo vệ người lao động được thể hiện

A. Bảo đảm điều kiện lao động an toàn

B. Buộc người lao động thực hiện công việc nguy hiểm

C. Không thực hiện chăm sóc y tế, bảo hiểm

D. Không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn

Câu 27. Các hình thức maketing được coi là phi đạo đức:

A. Quảng cáo phi đạo đức, bán hàng phi đạo đức

B. Cả a và c

C. Những thủ đoạn phi đạo đức trong quan hệ với đối thủ cạnh tranh

D. Quảng cáo đúng sự thật

Câu 28. Quảng cáo bị coi là vô đạo đức khi:

A. Quảng cáo đúng với sản phẩm

B. Quảng cáo hay và hấp dẫn

C. Quảng cáo nhằm vào những đối tượng nhạy cảm

D. Quảng cáo không lừa dối khách hang

Câu 29. Các vấn đề đạo đức liên quan đến người lao động bao gồm:

A. Cáo giác, bí mật thương mại

B. Điều kiện môi trường lao động và lạm dụng của công,

C. Quyền sở hữu trí tuệ

D. Tất cả a, b và c

Câu 30. Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu, ngoại trừ

A. Tham nhũng, hối lộ

B. Phân biệt đối xử

C. Có trách nhiệm với cộng đồng

D. Ô nhiễm môi trường

Câu 31. Những thủ đoạn bị coi là phi đạo đức trong quan hệ với đối thủ cạnh tranh:

A. Bán phá giá, cố định giá, phân chia thị trường

B. Cạnh tranh có văn hóa

C. Cạnh tranh lành mạnh

D. Cạnh tranh công bằng

Câu 32. Năng lực của doanh nhân bao gồm

A. Trình độ chuyên môn

B. Trình độ quản lý kinh doanh

C. Năng lực lãnh đạo

D. Tất cả a, b,c

Câu 33. Tố chất của một doanh nhân được thể hiện trong hoạt động kinh doanh,ngoại trừ:

A. Tầm nhìn chiến lược

B. Năng lực quan hệ xã hội

C. Không yêu thích kinh doanh

D. Khả năng thích ứng với môi trường, linh hoạt, sáng tạo

Câu 34. Vai trò của văn hóa ứng xử với doanh nghiệp thể hiện

A. Làm đẹp thêm hình tượng công ty

B. Phát huy dân chủ cho mọi thành viên

C. Tất cả a, b, d

D. Giúp doanh nghiệp dễ dàng thành công hơn

Câu 35. Trong mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, để xây dựng được văn hóaứng xử trong doanh nghiệp nhà lãnh đạo cần:

A. Công bằng, khách quan, thưởng phạt công minh

B. Tất cả a, c, d

C. Trao quyền hợp lý, tạo dựng không khí thân thiện

D. Gương mẫu và dám chịu trách nhiệm

Câu 36. Trong mối quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên, nhân viên không cần:

A. Tôn trọng lãnh đạo

B. Hoàn thành nhiệm vụ được giao

C. Hỗ trợ đắc lực cho nhà lãnh đạo

D. Xu nịnh lãnh đạo

Câu 36. Trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp, để tạo sự gắn bó các nhân viên cần:

A. Không hợp tác

B. Chân thành, giúp đỡ, không bè phái

C. Phân biệt đối xử

D. Không giúp đỡ 

Câu 37. Mô hình kiểu văn hóa gia đình là mô hình văn hóa nhấn mạnh đến (…..)

A. Thứ bậc và có định hướng cá nhân

B. Bạn bè

C. Lãnh đạo

D. Nhân viên

Câu 38. Tiêu chuẩn về trình độ kiến thức chuyên môn của doanh nhân bao gồm

A. Kiến thức phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ

B. Kiến thức giao tiếp tâm lý – xã hội

C. Cả a và b đúng

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 39. Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu được nghiên cứu trên thế giới từ

A. Thế kỷ XIX

B. Thế kỷ XX

C. Thế kỷ XVIII

D. Thế kỷ XXI

Câu 40. Các đối tượng hữu quan của một doanh nghiệp bao gồm

A. Chủ sở hữu

B. Khách hàng, các đối thủ cạnh tranh

C. Người lao động

D. Tất cả đáp án a, b, c đúng

Câu 41. Văn hóa là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiên của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm:

A. Thích ứng

B. Thích nghi

C. Đối phó

D. Tất cả đều đúng

Câu 42. Quan niệm về văn hóa qua các thời kỳ khác nhau vì:

A. Trải qua các thời đại khác nhau

B. Trải qua các nền văn hóa khác nhau

C. Trải qua các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau

D. Địa lý khác nhau

Câu 43. ….là những chuẩn mực hành vi mà tất cả thành viên trong tổ chức phải tuân theo hoặc bị chi phối.

A. Qui định của tổ chức

B. Văn hóa tổ chức

C. Điều lệ tổ chức

D. Quyết định của tổ chức

Câu 44. Đặc trưng của Văn hóa bao gồm:

A. Chủ quan, khách quan, tập quán, đa dạng, dân tộc, kế thừa, học hỏi, tiến hóa.

B. Tập quán, cộng đồng, dân tộc, trọng yếu, chủ quan, khách quan, kế thừa,học hỏi, tiến hóa, đa dạng.

C. Kế thừa, học hỏi, tiến hóa, chủ quan, khách quan, tập quán, cộng đồng, xã hội.

D. Tập quán, cộng đồng, dân tộc, trọng yếu, khách quan, kế thừa, học hỏi, tiến hóa.

Câu 45. Có bao nhiêu góc nhìn cơ bản về văn hóa doanh nghiệp ?

A. Văn hóa doanh nghiệp không phân chia theo góc nhìn

B. 2 (nhân viên, lãnh đạo)

C. 3 (nhân viên, khách hàng, lãnh đạo)

D. 4 (nhân viên, lãnh đạo, khách hang, đối tác)

Câu 46. Loại hình văn hóa nông nghiệp, trồng trọt thuộc văn hóa:

A. Phương Tây

B. Phương Đông

C. Mỹ La tinh

D. Tất cả đều đúng

Câu 47. Văn hóa có mấy đặc trưng nổi bật:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 48. …. là toàn bộ những giá trị vật chất sáng tạo được thể hiện trong của cải vật chất do con người tạo ra như: đền đài, lăng tẩm, chùa chiền….

A. Vật chất

B. Văn hóa vật thể và phi vật thể

C. Văn hóa phi vật thể

D. Văn hóa vật thể

Câu 49. Chức năng nào thuộc về văn hóa:

A. Trình bày

B. Chứng minh lịch sử

C. Nhận thức

D. Làm đẹp dân tộc

Câu 50. Văn hoá có mấy chức năng cơ bản:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 51. Một trong những cuốn sách được cho là sớm nhất ở Việt Nam bàn về văn hóa doanh nghiệp (như cách buôn bán, làm giàu và đạo đức kinh doanh) là:

A. Những người làm chủ số 1 Việt Nam - Tác giả Đàm Linh

B. Thương nhân Việt Nam Xưa – Vấn đề, nhân vật và giai thoại – Tác giả Nguyễn Thanh Tuyền

C. Gian truân chỉ là thử thách – Tác giả Hồ Văn Trung

D. Kim cổ cách ngôn – Tác giả Lương Văn Can

Câu 52. Những mâu thuẫn đạo đức trong kinh doanh có thể nảy sinh do:

A. Những tính toán vị kỷ của một số cá nhân

B. Sự bất cập của hệ thống chuẩn mực đạo đức

C. Không thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chương trình đạo đức

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 53. Khái niệm “Cái gì còn lại khi tất cả những thứ đã mất đi, cái đó là văn hóa” là của ai:

A. E. Heriot

B. E.Herior 

C. E. Horiet

D. E. Hero

Câu 54. Văn hoá là tổng hoà những ...............cũng như các phương thức tạo ra chúng, kỹ năng sử dụng các giá trị đó vì sự tiến bộ của loài người và sự truyền thụ các giá trị đó tù thế hệ này sang thế hệ khác 

A. Tôn giáo và tín ngưỡng 

B. Giá trị và thái độ 

C. Giá trị vật chất và tinh thần 

D. Phong tục và tập quán 

Câu 55. Đâu không phải là đặc trưng của văn hóa 

A. Tính Tập Quán 

B. Tính cổ truyền 

C. Tính Khách Quan 

D. Tính kế thừa 

Câu 56. .......... làm cho mỗi con người trong xã hội có sự giống nhau và làm cho các xã hội khác biệt nhau. 

A. Thẩm mỹ 

B. Văn hoá

C. Ngôn ngữ 

D. Giáo dục 

Câu 57. Đây là đặc trưng nào của văn hóa: “Cùng một sự việc nhưng có thể được hiểu và đánh giá khác nhau bởi những người có nền văn hóa khác nhau”. 

A. Văn hoá mang tính cộng đồng 

B. Văn hóa có thể học hỏi 

C. Văn hoá mang tính khách quan 

D. Văn hoá mang tính chủ quan 

Câu 58. "Triết lý kinh doanh là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt hoạt động kinh doanh". Đây là khái niệm triết lý kinh doanh theo: 

A. Cách thức hình thành 

B. Yếu tố cấu thành 

C. Vai trò 

D. Nội dung

Câu 59. .........là phương châm hành động, là hệ giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp chỉ dẫn cho hoạt động kinh doanh 

A. Văn hoá 

B. Triết lý kinh doanh 

C. Tầm nhìn 

D. Sứ mệnh 

Câu 60. Nội dung của Triết lý kinh doanh bao gồm:

A. Sứ mệnh

B. Mục tiêu

C. Hệ thống các giá trị

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 61.______________ xác định mục đích của tổ chức và trả lời câu hỏi: “lý do tồn tại, hoạt động của tổ chức là gì?”

A. Mục tiêu

B. Đánh giá

C. Sứ mệnh

D. Chiến lược

Câu 62. ........của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là:

“1. Đào tạo nhân lực có đạo đức, tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của xã hội;

2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển dịchv ụ;

3. Thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế”.

A. Sứ mệnh

B. Tầm nhìn

C. Chiến lược

D. Mục tiêu 

Câu 63. Đâu không phải là các yếu tố cơ bản khi xây dựng sứ mệnh:

A. Hệ thống các giá trị

B. Lịch sử

C. Những năng lực đặc biệt

D. Môi trường của doanh nghiệp (tổ chức)

Câu 64. Đặc điểm của một bản tuyên bố sứ mệnh của một tổ chức doanh nghiệp là:

A. Tập trung vào thị trường chứ không phải sản phẩm cụ thể

B. Cụ thể

C. Khả thi

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 65. Hệ thống các giá trị xác định ....... của doanh nghiệp với những người sở hữu, nhà quản trị, người lao động, khách hàng và các đối tượng hữu quan khác

A. Hành vi

B. Nguyên tắc

C. Thái độ

D. Ứng xử

Câu 66. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của hệ thống các giá trị trong doanh nghiệp:

A. Nguyên tắc của doanh nghiệp

B. Những năng lực đặc biệt

C. Lòng trung thành và sự cam kết

D. Phong cách ứng xử, giao tiếp

Câu 67. Ba yếu tố trong mô hình “3 P” là:

A. Sản phẩm, Lợi nhuận, Con người 

B. Sản phẩm, Lợi nhuận, Phân phối

C. Lợi nhuận, Phân phối, Con người

D. Lợi nhuận, Phân phối, Giá

Câu 68. Khả năng gây ảnh hưởng, định hướng và điều khiển người khác thực hiện theo mục đích của mình thuộc về ___ của doanh nhân.

A. Trình độ chuyên môn 

B. Năng lực lãnh đạo

C. Tố chất

D. Trình độ quản lý kinh doanh 

Câu 69. Doanh nhân Kao Siêu Lực, chủ thương hiệu ABC Bakery, đã nghĩ ra và chia sẻ công khai công thức bánh mì Thanh Long giúp giải cứu nông dân đang phải bán đổ bán tháo Thanh Long vì không xuất khẩu được. Điều này thể hiện vai trò ___ của doanh nhân.

A. Phát triển nguồn nhân lực

B. Giải quyết việc làm

C. Sáng tạo sản phẩm, phương thức sản xuất mới

D. Tham mưu cho nhà nước về đường lối phát triển kinh tế

Câu 70. Doanh nhân là ____ 

A. Người làm kinh doanh

B. Người tham gia quản lý doanh nghiệp

C. Người tham gia tổ chức, điều hành hoạt động của doanh nghiệp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 71. Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân bao gồm 

A. Nhân tố kinh tế 

B. Nhân tố văn hóa 

C. Nhân tố chính trị pháp luật

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 72. Nhận định một doanh nhân “giản dị, khiêm tốn” đề cập đến ____ của doanh nhân

A. Phong cách

B. Tố chất

C. Đạo đức

D.Năng lực

Câu 73. Các bộ phận cấu thành văn hóa doanh nhân gồm

A. Tính cách, công việc, đạo đức, phong cách của doanh nhân

B. Tính cách, công việc, thành tựu, hoạt động của doanh nhân

C. Năng lực, tố chất, đạo đức, phong cách của doanh nhân

D. Năng lực, tố chất, tính cách, thành tựu của doanh nhân

Câu 74. Quỹ Bill & Melinda Gates của tỷ phú Bill Gates chi 50 triệu đô la Mỹ giúp chữa bệnh Ebola bùng phát ở châu Phi năm 2014 thể hiện ___ doanh nhân của tỷ phú.

A. Năng lực

B. Tố chất

C. Đạo đức

D. Phong cách

Câu 75. Bà Mai Kiều Liên, tổng giám đốc của Vinamilk có xuất thân là kỹ sư ngành chế biến sữa và đã từng làm phó giám đốc kỹ thuật Nhà máy sữa Thống Nhất, tiền thân của Vinamilk hiện nay. Điều này cho thấy bà có ____ của một doanh nhân.

A. Năng lực

B. Tố chất

C. Đạo đức

D. Phong cách

Câu 76. Để đánh giá văn hóa doanh nhân của một doanh nhân nào đó, người ta thường dựa vào ___ tiêu chuẩn để phân tích.

A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 77.___ là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực, quan niệm và hành vi của doanh nhân trong quá trình lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. 

A. Văn hóa 

B. Văn hóa doanh nhân 

C. Đạo đức doanh nhân 

D. Văn hóa doanh nghiệp

Câu 78. Theo quan điểm của Edgar Schein, cách bài trí, biểu tượng, khẩu hiệu, lễ hội thuộc về cấp độ ___ trong văn hóa doanh nghiệp 

A. Hữu hình 

B. Những giá trị được chấp nhận 

C. Những quan niệm chung 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 79. Sứ mệnh “Vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt” của tập đoàn Vingroup thể hiện cấp độ ___ trong văn hóa doanh nghiệp này.

A. Hữu hình

B. Những giá trị được chấp nhận

C. Những quan niệm chung

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 80. Cốt lõi của văn hóa FPT là niềm vui và tình cảm. Nhận định này cho thấy cấp độ ___ trong văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn này. 

A. Hữu hình 

B. Những giá trị được chấp nhận 

C. Những quan niệm chung 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 81. Sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp thường trải qua ___ giai đoạn.

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu 82. Văn hóa có các chức năng căn bản là:

A. Chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng giải trí

B. Chức năng thẩm mỹ, chức năng nhận thức

C. Chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, chức năng giải trí

D. Chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, chức năng giải trí

Câu 83. Triết lý kinh doanh là những …………, …………mà doanh nghiệp, doanh nhân và các chủ thể kinh doanh theo đuổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

A. Quan niệm/giá trị

B. Quan niệm/hành vi

C. Hành vi/ chuẩn mực

D. Giá trị/chuẩn mực

Câu 84. Một số sản phẩm trên bao gói ghi “mới” hoặc “cải tiến” nhưng thực tế sản phẩm không hề có tính chất này hoặc hình dáng bao bì, hình ảnh quá hấp dẫn gây hiểu lầm đáng kể cho người tiêu dùng. Điều này được coi là vi phạm trong đạo đức marketing về:

A. Quảng cáo có hình thức khó coi, phi thị hiếu.

B. Bao bì và dán nhãn lừa gạt

C. Bán hàng lừa gạt

D. Bán hàng dưới chiêu bài nghiên cứu thị trường

Câu 85. Các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm:

A. Nghĩa vụ Kinh tế, Pháp lý, Đạo đức, Nhân văn

B. Nghĩa vụ Lợi Nhuận, Pháp lý, Đạo đức, Nhân văn

C. Chính trị, xã hội, đạo đức và nhân văn

D. Kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức

Câu 86. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức trong xấy dựng văn hóa doanh nghiệp cần mang tính gì?

A. Phục tùng

B. Đe doạ

C. Cưỡng bức

D. Tự nguyện

Câu 87. Cạnh tranh không lành mạnh là:

A. Ép giá, độc quyền kinh doanh sản phẩm

B. Thông đồng với đối thủ cạnh tranh nâng giá sản phẩm

C. Cung cấp những thông tin không chính đúng về sản phẩm cạnh tranh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 88. Trong hoạt động marketing, văn hóa doanh nghiệp thể hiện ở các khía cạnh nào sau đây:

A. Sản phẩm dịch vụ

B. Chính sách phân phối

C. Chính sách xúc tiến bán hang

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 89. Bản sắc riêng của văn hóa doanh nghiệp phản ánh:

A. Hệ thống những giá trị và triết lý kinh doanh được doanh nghiệp tôn trọng

B. Thông qua các phương châm, biểu trưng văn hóa doanh nghiệp

C. “Nhân cách của doanh nghiệp”

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 90. Các cơ hội rèn luyện và xây dựng văn hóa doanh nghiệp có thể đến từ:

A. Nhu cầu của thị trường

B. Sự phát triển công nghệ

C. Các chuẩn mực đạo đức xã hội

D. Cả phương án A và B

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C D B D A C D C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D A B C B C D D B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D B C A B A B C D C
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A C C C B D,B A C A D
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A C B B B D C D C D
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D D A C B D D C B D
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
C A A D C B A B C A
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
D A C C A D B A B C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
C C A A A C D D A D

Việc làm dành cho sinh viên:

Việc làm thực tập sinh hành chính nhân sự

Việc làm gia sư các môn cập nhật theo ngày mới nhất

Việc làm thêm nhân viên phục vụ nhà hàng/ quán cafe dành cho sinh viên

Việc làm cộng tác viên hành chính

Mức lương của thực tập sinh hành chính nhân sự là bao nhiêu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!