24 Câu hỏi trắc nghiệm Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội | Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học | HUTECH

Tổng hợp câu hỏi ôn tập học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học tại trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh dưới dạng trắc nghiệm ôn tập: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI kèm lý thuyết và đáp án. Giúp bạn ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao cuối học phần.

Câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (có đáp án) 

Câu 1: Sự thay thế hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, được thực hiện thông qua:

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Cách mạng xã hội

C. Cách mạng dân tộc

D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Câu 2: Theo quan điểm của C. Mác và Ph. Ăngghen hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa trải qua các giai đoạn:

A. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

B. Thời kỳ quá độ, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

C. Giai đoạn đầu và chủ nghĩa xã hội 

D. Giai đoạn thấp và giai đoạn cao

Câu 3: Theo V. I. Lênin: “cần phải có thời kỳ quá độ khá lâu dài từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội” đối với những nước:

A. Đã trở thành chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Chưa trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề

D. Là thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

Câu 4: Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trên thực tế được thực hiện bằng con đường:

A. Đấu tranh bất bạo động

B. Đấu tranh nghị trường 

C. Bạo lực cách mạng

D. Giáo dục thuyết phục

Câu 5: Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về mặt lý thuyết cũng có thể được tiến hành bằng con đường:

A. Hòa bình

B. Bạo lực

C. Chính trị

D. Kinh tế

Câu 6: Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) của hình thái kinh tế - xã hội công sản chủ nghĩa có mấy đặc trưng cơ bản?

A. 5 

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 7: Trong điều kiện mới của đời sống chính trị - xã hội thế giới đầu thế kỷ XX, đồng thời từ thực tiễn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô - Viết, V.I.Lênin đã cho rằng, mục đích cao nhất, cuối cùng của những cải tạo xã hội chủ nghĩa là thực hiện nguyên tắc:

A. Làm theo năng lực, hưởng theo hiệu quả công việc

B. Làm theo năng lực, hưởng theo sản phẩm 

C. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

D. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động

Câu 8: V.I.Lênin cho rằng: “từ chủ nghĩa tư bản, nhân loại chỉ có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chế độ công hữu về các ...(1)... và chế độ phân phối theo...(2)...của mỗi người”.

A. (1) Lực lượng sản xuất (2) Đóng góp

B. (1) Sản phẩm xã hội (2) Nhu cầu

C. (1) Nguồn lực (2) Hiệu quả công việc

D. (1) Tư liệu sản xuất (2) Lao động

Câu 9: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản trải qua những hình thức nào?

A. Trực tiếp và gián tiếp

B. Tiệm tiến và đột biến

C. Trực tiếp và đột biến

D. Tiệm tiến và gián tiếp

Câu 10: Đặc điểm thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội về phương diện chính trị, là việc thiết lập, tăng cường chuyên chính vô sản mà thực chất của nó là:

A. Sự thống trị về chính trị của giai cấp công nhân với chức năng thực hiện bạo lực cách mạng với giai cấp tư sản

B. Tổ chức xây dựng và phát triển kinh tế, chuyên chính với các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội

C. Giai cấp công nhân nắm và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp giai cấp tư sản, tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp

D. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản giành chính quyền

Câu 11: Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là bỏ qua những yếu tố nào?

A. Bỏ qua sự thống trị về mặt kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản

B. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

C. Bỏ qua sự áp bức bốc lột và những thành tựu khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản

D. Bỏ qua giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản

Câu 12: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã phát triển mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam với mấy đặc trưng?

A. 5

B. 6

C. 7 

D. 8

Câu 13: Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét trên phương diện kinh tế là thời kỳ còn tồn tại:

A. Nền kinh tế hàng hóa, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước

B. Nền kinh tế tri thức, lấy tri thức làm động lực cho sự tăng trưởng kinh tế

C. Nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có thành phần đối lập

D. Nền kinh tế tư bản dựa trên sự tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất 

Câu 14: Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét trên phương diện tư tưởng – văn hóa là thời kỳ còn tồn tại:

A. Nhiều tư tưởng khác nhau, chủ yếu là tư tưởng vô sản và tư tưởng tư sản

B. Tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc

C. Tư tưởng không coi trọng những chuẩn mực đạo đức của xã hội

D. Tư tưởng, lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất, bàng quan về chính trị

Câu 15: Đặc trưng nào thể hiện thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội?

A. Giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con

người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện

B. Do nhân dân lao động làm chủ

C. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

D. Chủ nghĩa xã hội có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn nhân loại.

Câu 16: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người trên cơ sở điều kiện:

A. Kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến cùng là trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất.

B. Kinh tế phát triển cao, với lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

C. Kinh tế được tổ chức quản lý có hiệu quả, năng suất lao động cao và phân phối chủ yếu theo lao động.

D. Không có câu trả lời đúng

Câu 17: Đâu là tiền đề kinh tế - xã hội dẫn tới sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản?

A. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp công nhân

B. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp nông dân

C. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của tầng lớp trí thức

D. Sự phát triển về lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai cấp công nhân, nông dân

Câu 18: Quan điểm: “Về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá độ nhất định” là của ai?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. V.I. Lênin

D. C. Mác - Ph.Ăngghen

Câu 19: Chủ nghĩa xã hội ra đời ra do mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này biểu hiện về mặt xã hội là:

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp tư sản

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân hiện đại với giai cấp tư sản lỗi thời

C. Mâu thuẫn giữa tầng lớp trí thức với giai cấp tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với giai cấp tư sản

Câu 20: Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản cùng với việc từng bước xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, đ ể nâng cao năng suất lao động cầ n phải làm gì?

A. Tổ chức lao động theo một trình độ cao hơn, tổ chức chặt chẽ và kỷ luật lao động nghiêm

B. Tổ chức chặt chẽ, kỷ luật lao động nghiêm, trang thiết bị hiện đại

C. Trình độ tay nghề của người lao động cao, trang thiết bị hiện đại

D. Cải tiến máy móc và thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động

Câu 21: Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội xét về phương diện kinh tế, mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội:

A. Có nền kinh tế phát triển cao, với lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

B. Có nền kinh tế được tổ chức quản lý có hiệu quả, năng suất lao động cao và phân phối chủ yếu theo lao động.

C. Giải phóng con người, giải phóng xã hội tiến tới xây dựng nền kinh tế phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân

D. Giải phóng con người trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến cùng là trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất

Câu 22: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội cần thiết phải có thời kỳ quá độ khá lâu dài đối với các nước:

A. Đã trở thành chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề

C. Là thuộc địa chủ chủ nghĩa đế quốc

D. Chưa trải qua chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 23: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được câu hoàn chỉnh: “về phương diện kinh tế của chủ nghĩa xã hội: Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là ...(1)... trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, mà xét đến cùng là trình độ phát triển cao của ...(2)...”.

A. (1) Giải phóng xã hội (2) Lực lượng sản xuất

B. (1) Phát triển lực lượng sản xuất (2) Khoa học công nghệ

C. (1) Giải phóng con người (2) Lực lượng sản xuất

D. (1) Phát triển con người (2) Quan hệ sản xuất

Câu 24: Đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, xét trên phương diện kinh tế là thời kỳ còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Việt Nam hiện nay còn tồn tại những thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế cá thể tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân

B. Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế cá thể tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

C. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn dầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8
A D B C A B C D
9 10 11 12 13 14 15 16
A C B D C A B A
17 18 19 20 21 22 23 24
A C B A D D C C

 

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm chương khác: 

TN Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

TN Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

TN Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 4: Dân chủ xã hội và nhà nước xã hội chủ nghĩa

TN Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Việc làm dành cho sinh viên:

Việc làm gia sư môn lịch sử

Việc làm gia sư các môn cập nhật theo ngày mới nhất

Việc làm thêm nhân viên phục vụ nhà hàng/ quán cafe dành cho sinh viên

Việc làm thực tập sinh trách nhiệm xã hội mới nhất

Mức lương của thực tập sinh trách nhiệm xã hội là bao nhiêu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!