27 Câu hỏi trắc nghiệm Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân | Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học | HUTECH

Tổng hợp câu hỏi ôn tập học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học tại trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh dưới dạng trắc nghiệm ôn tập: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN kèm lý thuyết và đáp án. Giúp bạn ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao cuối học phần.

Câu hỏi trắc nghiệm CHƯƠNG 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (có đáp án) 

Câu 1: Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, địa vị của giai cấp công nhân được xác định:

A. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

B. Không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội

C. Có số lượng đông nhất trong dân cư

D. Trực tiếp hay gián tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại

Câu 2: Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình là:

A. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân

B. Đảng Cộng sản

C. Sự liên minh giai cấp

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Đặc trưng cơ bản phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công?

A. Phương thức lao động của giai cấp công nhân

B. Địa vị của giai cấp công nhân

C. Vai trò của giai cấp công nhân

D. Trình độ của giai cấp công nhân

Câu 4: Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng định, cơ sở chính trị - xã hội của Đảng cộng sản là:

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp công nhân

C. Trí thức

D. Nhân dân lao động

Câu 5: C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước gộp lại”. Đó là nhận xét về giai cấp nào?

A. Giai cấp phong kiến

B. Gia cấp công nhân

C. Giai cấp tư sản 

D. Trí thức

Câu 6: Điều gì khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản?

A. Không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội

B. Lao động trong nền công nghiệp có kỹ thuật hiện đại

C. Là giai cấp chiếm số đông trong dân cư

D. Có tinh thần cách mạng, chống giai cấp tư sản

Câu 7: Phát hiện nào sau đây là của C.Mác và Ph.Ăngghen?

A. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

B. Học thuyết giá trị thặng dư

C. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam:

A. Ra đời trước giai cấp tư sản vào đầu thế kỷ XX

B. Trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp

C. Gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân trong xã hội

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Theo V.I.Lênin, trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân hiện đại chỉ có thể sống với điều kiện là kiếm được việc làm, và chỉ kiếm được việc làm, nếu lao động của họ:

A. Làm tăng thêm tư bản

B. Nuôi sống được bản thân và gia đình

C. Có ích cho xã hội

D. Không ảnh hưởng đến giai cấp tư sản

Câu 10: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có gì khác so với sứ mệnh lịch của các giai cấp trước đó?

A. Xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

B. Không có gì khác biệt

C. Thay thế chế độ sở hữu tư nhân này bằng một chế độ sở hữu tư nhân khác

D. Không có câu trả lời đúng

Câu 11: Quan điểm: “Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào...” của Ph.Ăngghen được trích trong tác phẩm nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

B. Chống Đuyrinh

C. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản

D. Đấu tranh giai cấp ở Pháp

Câu 12: Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của:

A. R.Ô-oen

B. Ph.Ăngghen

C. V.I.Lênin

D. C.Mác và Ph.Ăngghen

Câu 13: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành luận điểm của V.I.Lênin:“Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của. là người xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp vô sản

C. Nhân dân lao động

D. Quần chúng nhân dân

Câu 14: Công nhân ở nước nào được xem là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp hiện đại?

A. Anh

B. Mỹ

C. Nhật

D. Đức

Câu 15: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được câu đúng: “Trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, với nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng phát triển, thì lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là ”

A. Giai cấp vô sản

B. Nhân dân lao động

C. Công nhân, là người lao động

D. Giai cấp công nhân

Câu 16: Khái niệm giai cấp công nhân được các nhà kinh điển xác định trên hai phương diện cơ bản là:

A. Kinh tế - xã hội và chính trị - xã hội

B. Phương thức sản xuất và địa vị của giai cấp công nhân

C. Kinh tế và chính trị

D. Phương thức sản xuất và sứ mệnh lịch sử

Câu 17: Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng vì họ đại biểu cho:

A. Phương thức sản xuất tiên tiến và có một lý luận khoa học, cách mạng

B. Tinh thần cách mạng tiên tiến và có lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản

C. Khoa học kỹ thuật tiến tiến và có tinh thần tổ chức kỷ luật

D. Trình độ nhận thức tiên tiến và gắn bó với phong trào công nhân quốc tế

Câu 18: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thật sự mang tính chất chính trị khi và chỉ khi giai cấp công nhân:

A. Đạt đến trình độ khoa học về lý luận cách mạng

B. Đạt đến trình độ tự giác bằng cách tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng

C. Trực tiếp tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng.

D. Kế thừa lý luận khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 19: Tỷ lệ sản xuất tự động hóa ngày càng gia tăng trong các nước tư bản phát triển. Do vậy, đội ngũ công nhân cần được:

A. Nâng cao trình độ chuyên môn

B. Học tập và nghiên cứu

C. Rèn luyện tay nghề

D. Tri thức hóa

Câu 20: Phạm trù nào được coi là phạm trù trung tâm, nguyên lý xuất phát của Chủ nghĩa xã hội khoa học?

A. Giai cấp công nhân

B. Chuyên chính vô sản

C. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 21: Những điều kiện thuộc về nhân tố chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là:

A. Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng

B. Đảng Cộng sản

C. Sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác do giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản lãnh đạo

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân sở dĩ được thực hiện được là bởi…

A. Giai cấp công nhân là một giai cấp cách mạng; đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, phương thức sản xuất tiên tiến

B. Giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, phương thức sản xuất tiên tiến

C. Giai cấp công nhân là giai cấp nghèo khổ, không có tài sản

D. Không có câu trả lời đúng

Câu 23: Giai cấp công nhân hiện nay là những tập đoàn…

A. Xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại

B. Người sản xuất và dịch vụ bằng phương thức công nghiệp tạo nên cơ sở vật chất cho sự tồn tại và phát triển của thế giới hiện nay

C. Người lao động ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại; là lực lượng cơ bản của các quan hệ xã hội

D. Cơ bản, chủ yếu của tiến trình lịch sử loài người

Câu 24: Điều kiện nào quyết định giai cấp công nhân chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản?

A. Tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm

B. Giác ngộ lý luận khoa học, cách mạng; có chính Đảng lãnh đạo

C. Ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ

D. Thủ tiêu các giai cấp đối kháng

Câu 25: Theo V.I.Lênin, chính Đảng của giai cấp công nhân được hình thành từ sự kết hợp giữa:

A. Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

B. Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân

Câu 26: Theo Ph. Ăngghen: “Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra một lực lượng bị buộc phải hoàn thành cuộc cách mạng ấy, nếu không thì sẽ bị diệt vong”. Lực lượng đó là lực lượng nào?

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp vô sản hiện đại

C. Quần chúng nhân dân

D. Giai cấp tư sản

Câu 27: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do những điều kiện khách quan nào quy định?

A. Là sản phẩm của nền đại công nghiệp và có bản chất quốc tế

B. Có lợi ích thống nhất với đại đa số nhân dân lao động

C. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại

D. Địa vị kinh tế và địa vị chính trị - xã hội của GCCN quy định

 

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B A B C A D D A A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D B A C A A B D C
21 22 23 24 25 26 27      
D A B B D B D      

 

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm chương khác: 

TN Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

TN Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

TN Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 4: Dân chủ xã hội và nhà nước xã hội chủ nghĩa

TN Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TN Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  1.  
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!