Rather | Định nghĩa, cấu trúc, ngữ pháp, ví dụ đi kèm và bài tập vận dụng

1900.com.vn tổng hợp bài viết về Rather bao gồm: Định nghĩa, cấu trúc, ngữ pháp, ví dụ đi kèm và bài tập vận dụng. Từ đó giúp bạn nắm vững kiến thức và học tốt Tiếng Anh hơn.

Định nghĩa, cấu trúc, ngữ pháp, ví dụ đi kèm và bài tập vận dụng

Rather là gì?

Rather là một phó từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là “khá, hơi, đúng hơn là, phần nào”. Ví dụ:

 • Actually, Hanna did rather well in my final exams. (Thực ra, Hanna đã làm bài thi kết thúc rất tốt.)
 • Sara is rather a cute guy, isn’t she? (Sara là một cô gái khá đáng yêu nhỉ?)

Ngoài ra, Rather cũng được sử dụng như một tính từ hoặc một từ cảm thán diễn tả sự đồng ý. Tuy nhiên, đây không phải là cách dùng phổ biến của cấu trúc Rather. Ví dụ:

 • Does Hanna want to come out for lunch with John? – Rather! (Hanna có muốn ra ngoài dùng bữa trưa với John không? – Chắc chắn rồi)
 • Does Kathy know this guy? – Rather! (Kathy có biết chàng trai kia không? – Có chứ!)

Cấu trúc Rather trong tiếng Anh

Các cấu trúc Rather trong tiếng Anh

Cấu trúc Rather

Cách dùng

Ví dụ

Rather + verb

Dùng cấu trúc Rather này khi muốn nhấn mạnh động từ trong câu, đặc biệt với một số động từ như hope, like, love…

Lưu ý: Cấu trúc Rather + like còn có nghĩa khác đó là chỉ một sự tương đồng nào đó.

 • Jenny rather suspect Jane is making a big mistake. (Jenny khá nghi ngờ Jane đang mắc phải một sai lầm lớn.)
 • They were small insects, rather like spiders. (Chúng là những côn trùng nhỏ, giống như là những con nhện.)

Rather + Adj/ Adv

Cấu trúc Rather đứng trước tính từ hoặc trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho những từ đó.

 • Jenny is a rather shy child. (Jenny là một đứa trẻ khá ngại ngùng.)
 • That experience had left Anna rather wobbly. (Trải nghiệm đó khiến Anna run rẩy.)

Rather (+ a/ an/ the) + noun

Dùng cấu trúc Rather này trong văn viết để thể hiện sự trang trọng.

 • It was rather a surprise to find Kathy in the old castle. (Đó là một sự bất ngờ khi tìm thấy Kathy trong tòa lâu đài cũ.)
 • Martin took  rather an approach to the whole thing. (Martin cố gắng để tiếp cận mọi thứ.)

Rather + A lot

Dùng cấu Rather + A lot để chỉ một giá trị hoặc số lượng lớn cái gì đó

 • Harry had drunk rather a lot during the day. (Harry đã uống rất nhiều trong suốt cả ngày.)
 • Jenny is so busy, she has got rather a lot lined up this weekend. (Jenny rất là bận, cô ấy có khá nhiều việc phải thu xếp trong tuần này.)

Or rather

Cụm từ Or rather” mang nghĩa là “nói đúng ra là”, “nói đúng hơn là”  và được dùng trong trường hợp muốn sửa lời nói.

 • Martin’s parents, or rather exactly his father, forbade his marriage. (Bố mẹ của Martin, chính xác là bố anh ấy, là người cấm đoán cuộc hôn nhân của anh ta.)
 • Harry got home late last night, or rather, early this morning. (Harry về đến nhà khuya đêm qua, hay đúng ra là sáng sớm ngày hôm nay..)

Cấu trúc Rather than trong tiếng Anh

Rather than đóng vai trò là giới từ trong câu, có nghĩa là “thay vì”, “hơn là”. Khi ta muốn đưa sự quan trọng của điều gì đó hoặc khi mô tả sở thích hoặc sự so sánh thì sẽ dùng cấu trúc Rather này. 

Cấu trúc Rather than:

Rather than + V/ N/ Adj/ Adv/ Phrase …

Vì cấu trúc Rather than đóng vai trò như giới từ nên đằng sau có thể kèm với nhiều từ và cụm từ. 

Tài liệu VietJack

Cấu trúc Would rather trong tiếng Anh

1. Trong câu có một chủ ngữ

1.1. Cấu trúc Would rather

Cấu trúc Would rather có thể dịch là “thích cái gì”, “muốn cái gì”,  được dùng ở thì hiện tại hoặc tương lai để diễn tả mong ước và sở thích của ai đó. 

 

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + would rather + V-inf

Hanna would rather drink milk tea.

(Bạn gái tôi thích uống trà sữa.)

Phủ định (-)

S + would rather + not + V-inf

Hanna would rather not drink milk tea.

(Bạn gái tôi không thích uống trà sữa.)

Nghi vấn (?)

Would + S + rather + V-inf?

Would Hanna rather drink milk tea? 

(Hanna có thích uống trà sữa hay không?)

Cấu trúc Would rather nếu được dùng trong thì quá khứ thì để diễn tả sự nuối tiếc về sự việc hay vấn đề gì đó đã xảy ra.

 

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + would rather + have + V3

Martin would rather have said something to her.

(Martin đã nên nói gì đó với cô ấy.)

Phủ định (-)

S + would rather + not + have + V3 

Martin would rather not have said something to her.

(Martin đã không nên nói gì với cô ấy.)

Nghi vấn (?) 

Would + S + rather + have + V3

Would Martin rather have said something to her?

(Có phải Martin đã nên nói gì với cô ấy không?)

1.2. Cấu trúc Would rather … than/or

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả ai đó muốn làm gì hơn làm gì. Cấu trúc Would rather …  than/or cụ thể như sau: 

 

Cấu trúc

Ví dụ

Cấu trúc ở hiện tại

S + would rather (not) + N / V-inf + than +…

 • Hanna would rather rent the apartment than buy it outright. (Hanna muốn thuê căn hộ hơn là mua thẳng luôn.)
 • Sara would rather read the newspapers than surf the internet. (Sara thích đọc báo hơn là lướt mạng.)

Cấu trúc ở quá khứ

S + would rather (not) + have + VII + than …

 • Kathy would rather have eaten milk chocolate than dark chocolate. (Kathy thích ăn sô cô la sữa còn hơn là sô cô la đen.)
 • Martin would rather have taken the train than the bus. (Martin đã thích đi tàu hơn là đi xe buýt.)

2. Trong câu có 2 chủ ngữ

2.1. Cấu trúc Would rather that ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc Would rather that sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc diễn tả mong muốn của ai làm gì hơn ở thì hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc:

 

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S1 + would rather (that) + S2 + V-ed

Hanna would rather that John called her tomorrow.

(Hanna thích John gọi cô ấy vào ngày mai hơn.)

Phủ định (-)

S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed

Kathy would rather that it were not summer now.

(Kathy không thích bây giờ là mùa hè.)

Nghi vấn (?) 

Would + S + rather +  S2 + V-ed

Would Harry rather that it were winter now?

(Harry có thích bây giờ là mùa đông hơn không?)

2.2. Cấu trúc Would rather that ở quá khứ

Cấu trúc Would rather that dùng ở thì quá khứ để thể hiện mong muốn, nuối tiếc hoặc giả định về điều gì đó trong quá khứ. Cấu trúc:

 

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định (+)

S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Jenny would rather that John had gone to the movie theater yesterday.

(Jenny muốn John đã đến rạp chiếu phim ngày hôm qua.)

Phủ định (-)

S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Jenny would rather that John had not gone to the movie theater yesterday.

(Jenny muốn John đã không đến rạp chiếu phim ngày hôm qua.)

Nghi vấn (?) 

Would + S + rather +  S2 + had + V3

Would Jenny rather that John had gone to the movie theater yesterday?

(Có phải Jenny muốn John đã đến rạp chiếu phim ngày hôm qua?)

Bài tập cấu trúc Rather

Ex 1: Viết lại các câu sau

1. Hanna would like Peter to come over here tonight. 

2. Sara prefers to sing rather than rap. 

3. Harry wants Anna to stay at home rather than come back.

4. Anna would like John to find the nearest movie theater.

5. This country would face the enemy rather than succumb in the war. 

Đáp án:

1. Hanna would rather Peter came over here tonight. 

2. Sara would rather sing than rap. 

3. Harry would rather Anna stay at home than come back. 

4. Anna would rather John found the nearest movie theater. 

5. This country would rather face the enemy than succumb to the war. 

Ex 2: Chọn đáp án đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.

2. I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 

3. If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

9. He would rather  (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án:

1.go

2.than discuss

3.live in Paris than in London

4.went

5.stay

6.than

7.than stay

8.stayed

9.save/spend

10.didn’t go

Ex 3: Chia động từ trong ngoặc

1. We would rather you (allow) us to stay than (show) where the nearest hotel is.

2. She would rather (make) her own exercises than (use) the ones that are wrongly made.

3. The boy would rather his teacher (give) him a bad mark than (flatter) to her all along.

4. My mother would prefer (send) me to study abroad rather than (waste) my time on inferior education.

5. The students would rather (study) the same thing over and over again than (get) bad marks in their tests.

6. I'd rather come with you (stay) Wrong here alone.

7. I'd rather you (stay) here with me and the kids.

Đáp án

1. allowed - show

2. make - use

3. gave - flatter

4. to send - waste

5. than stay

6. Stayed

Ex 4: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

1. I would rather (stay) _________ home tonight

2. Mr. Timmy would rather (stay) _________ home last night

3. We would rather (drink) _________ tea than coffee

4. The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing

5. Camila would rather (cook) _________ for her family

6. She would rather you (not arrive) _________ yesterday

7. Jim would rather his friends (sleep) _________ than worked last night

8. Sam would rather Jill (be) _________ here with her tomorrow

9. I would rather my brother (not fail) _________ the driving test yesterday

10. I would rather that you (invite) _________ her to your party last Sunday

11. I would rather you (stay) __________ in a hostel than in a hotel.

12. I would rather you (find) __________ a job.

13. He would rather (face) ___________ the enemy than surrender.

14. They would rather (build) _____________ a new house than repair the old one.

15. We would rather you (go) _________ to bed now.

16. We would rather you (do) __________ the work yourself.

17. I would rather you (go) _____________ home now.

18. I’d rather (be) ____________ a vampire than a zombie.

19. I’d rather you (tell) __________ the truth.

20. Would you rather we (not go) __________ out tonight?

Đáp án

1. stay

2. had stayed

3. drink

4. stood

5. cook

6. hadn’t arrived

7. had slept

8. be

9. hadn’t failed

10. had invited

11. stayed

12. found

13. face

14. build

15. went

16. did

17. went

18. be

19. told

20. didn’t go

Ex 5: Điền to, than, or và chỗ trống

 • Do you prefer coffee … tea?
 • I think I’d prefer … drive to California.
 • Would you rather go to the club … go to the beach? (asking for a choice)
 • He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)
 • My friend prefers Japanese food … American food.

Đáp án

 • to
 • to
 • or
 • than
 • to

Ex 6: Chọn đáp án đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) to the cinema.

2. I’d rather speak to him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.

3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London).

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

1. go

2. than discuss

3. live in Paris than in London

4. went

5. stay

6. than

7. than stay

8. stayed

9. save/spend

10. didn’t go

Ex 7: Bài tập viết lại câu với would rather

1.I would like you to come here now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer to travel in July rather than in November.

………………………………………………………………………………..

3.I prefer drinking water rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

4.I prefer to dance rather than sing

……………………………………………………………………………

5.I want you to stay at home rather than on a trip

……………………………………………………………………………

6.I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

7.He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8.They would like to buy a new car instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9.We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

10.We would like you to go with us

……………………………………………………………………………

Đáp án

1. I would rather you came here now.

2. I would rather travel in July than in November.

3. I would rather drink water than eat something.

4. I would rather dance than sing.

5. I would rather you stayed at home than on a trip.

6. I would rather you found a job.

7. He would rather face the enemy than surrender.

8. They would rather buy a new car than repair the old one.

9. We would rather you went to bed now.

10. We would rather you go with us.

Ex 8: Điền to, or, than vào đúng vị trí hợp lý

1. Do you prefer dog . . . cat?

2. Would you rather study online . . . offline?

3. I think I prefer . . . travel to Berlin.

4. She’d rather stay in the library all day . . . go to the bar at night.

5. My mom would rather watch live music . . . listen to it on radio.

Đáp án

1. or

2. than

3. to

4. than

5. than

Ex 9: Chọn đáp án đúng

1. I would rather . . . at my mom’s house tonight.

A. stay B. stayed C. had stayed

2. Perry’d rather . . . to the supermarket last night.

A. go B. went C. had gone

3. I’d rather come with you . . . here alone.

A. than stay B. than staying C. to stay

4. I’d rather go in August . . . in September.

A. than B. that C. to

5. I would rather that you . . . her at our wedding ceremony the other weekend.

A. had invited B. invited C. invite

Đáp án

1. A

2. C

3. A

4. A

5. A

Ex 10: Viết lại các câu sau

1. Kathy would like to buy a new car instead of repairing the old one. 

2. Sara would prefer to travel there in May rather than in September. 

3. Martin prefers drinking milk tea rather than eating something. 

4. I would like Hanna to come over to my house right now. 

5. Kathy would like Peter to go with his best friends.

Đáp án:

1. Kathy would rather buy a new car than repair the old one. 

2. Sara would rather travel there in May than in September. 

3. Martin would rather drink milk tea than eat something. 

4. I would rather Hanna come over to my house right now. 

5. Kathy would rather Peter go with his best friends.

Xem thêm các tài liệu Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

TOP Việc làm "HOT" dành cho sinh viên:

Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Chủ đề:
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!